Reklam

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi 20 sürekli işçi

Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun  4/D  maddesi  kapsamında  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince Türkiye  İş  Kurumu  (İş-Kur)  aracılığıyla  aşağıda  yer alan  tabloda  dağılımı  gösterildiği  şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Editör: Kamu Haber
20 Ocak 2021 - 10:34

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI


Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 657 sayılı Devlet Memurları  Kanununun  4/D  maddesi  kapsamında  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  Esaslar  Hakkında  Yönetmelik  gereğince Türkiye  İş  Kurumu  (İş-Kur)  aracılığıyla  aşağıda  yer alan  tabloda  dağılımı  gösterildiği  şekilde “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.


Sürekli  işçi  kadrolarına  ilişkin  ilan,  İş-Kur  internet  sitesi  üzerinden  yayımlanacak  olup, başvuru   şartlarını   taşıyan   adaylar,   başvurularını   İş-Kur   internet   sitesinden   18.01.2021   - 22.01.2021 tarihleri arasında online olarak yapacaklardır.
 
Hizmet Türü Kadro Sayısı Yöntem Aranan Nitelikler
Temizlik Görevlisi 10 Noter kurası

+
Sözlü sınav
- Lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 18 – 35 yaş arasında olmak.
- Temizlik işi yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak.

- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Güvenlik Görevlisi 8 - Lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 18 – 35 yaş arasında olmak.
- 5188 sayılı Kanun Gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak - temel eğitim sonrası kimlik geçerlilik süresi dolanlar için yenileme eğitiminin yapılmış olması ve Valiliklerce verilen geçerli Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
- İç ve dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak.
- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
Temizlik Görevlisi (Engelli) 2 - En az lise ve dengi okul mezunu olmak.
- 18 – 35 yaş arasında olmak.
- Kütahya İl sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.
- Engelli sağlık kurulu raporu ile en az %40 engeli olduğunu belgelendirmek.

I. GENEL ŞARTLAR
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 18 yaşını tamamlamış olmak,
c)  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  Devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  zimmet,  irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d)  Millî  Güvenlik  Kurulunca  Devletin  millî  güvenliğine  karşı  faaliyette  bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,
e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,
f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
g) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),
h)  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.

II. AÇIKLAMALAR
1. Her aday, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.
2.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
3.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında   Yönetmeliğin   5’nci   maddesinde   belirtilen   "işe   göndermede   öncelikli   olanlar" ibaresindeki hüküm mezkûr yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
4.  Alımı  yapılacak  olan  temizlik  ve  güvenlik  personelleri,  İlimiz  ilçelerinde  bulunan Üniversitemiz birimlerinde de görevlendirilebilecektir.

III. KURA TARİHİ VE YERİ
İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen başvurular arasından ilan edilen her unvan sayısının 4 (dört) katı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday  noter huzurunda çekilecek kura ile belirlenecektir.   Kura   çekimi   işleminin   01.02.2021   tarihinde   Pazartesi   günü   saat   10:30’da Üniversitemiz Konferans salonunda yapılması planlanmakta olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda  Üniversitemiz  web  sayfası  (https://www.ksbu.edu.tr)  duyurular  kısmından  adaylara duyurulacaktır. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalında yayınlanacaktır. Kura sonucunda sözlü  sınava  girmeye  hak  kazanan  adaylar,  istenilen  belgeleri  Üniversitemiz  Personel  Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir.

IV.  SÖZLÜ  SINAVA  GİRMEYE  HAK  KAZANAN  ADAYLARDAN  İSTENECEK BELGELER
1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. 2 adet vesikalık fotoğraf
3. Adli Sicil Belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
4. Diploma veya mezuniyet belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
5.  SGK’dan  emeklilik,  yaşlılık  aylığı  almadığını  gösterir  belge  (e-Devlet  çıktısı  kabul edilecektir.)
6. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)
7. Erkek adaylar için Askerlik belgesi (e-Devlet çıktısı kabul edilecektir.)

FACEBOOK YORUMLAR

YORUMLAR

  • 0 Yorum